Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Planowana inwestycja , zgodnie z paragrafem 2 ust.1 pkt 1a i 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 – tekst jednolity), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

·       instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,

 

·       porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności większej niż 1350 t.

 

W dniu 31 stycznia 2017 r.  Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa Kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP, instalacji pomocniczych i  połączeń między-obiektowych oraz terminala przeładunkowo-magazynowego” złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

W dniu 8 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną”.

 

W końcu 2017 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu planowanej inwestycji  o instalację PP do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą logistyczną PP. W związku z tym powstała konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko zaktualizowanego przedsięwzięcia.

 

W celu uzyskania  zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 30/2017 wykonano uaktualniony Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla Przedsięwzięcia: „Budowa Kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP, instalacji pomocniczych i  połączeń między-obiektowych oraz terminala przeładunkowo-magazynowego”. Raport wraz z wnioskiem o zmianę decyzji środowiskowej został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 31.07.2018 r.

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Polimerów Police” planowane jest na styczeń 2019 roku po przeprowadzeniu pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.