Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Planowana inwestycja , zgodnie z paragrafem 2 ust.1 pkt 1a i 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 – tekst jednolity), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

  • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
  • porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności większej nic 1350 t.

 

Oznacza to, że dla planowanej instalacji raport musi być opracowany w pełnym zakresie, a zastosowana procedura administracyjna oceny odpowiada wymaganiom dla grupy I (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

Dla grupy I przedsięwzięć podstawowy tryb zakłada złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Raportem o oddziaływaniu na środowisko wykonanym w pełnym zakresie określonym ustawą OOŚ.

Jako opcja istnieje również możliwość złożenia „karty informacyjnej o przedsięwzięciu” (KIP) wraz z prośbą o ustalenie zakresu raportu.  Z tego rozwiązania skorzystał Inwestor uzyskując od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną”.  

W dniu 31 stycznia 2017 r.  raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

W dniu 8 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną”.