FAQ

Najczęściej zadawane pytania

PDH to skrót od angielskiego terminu Propane DeHydrogenation oznaczającego odwodornienie propanu. Jest to nazwa metody produkcji propylenu z propanu. Skrót ten potocznie wykorzystywany jest jako nazwa instalacji do produkcji propylenu z propanu (instalacja PDH) jak również do określenia całego projektu „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną” (projekt PDH).

Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie.

Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na propylen na europejskim rynku. Umożliwi również zaspokojenie wewnętrznego popytu Grupy Azoty na propylen oraz może stanowić bazę do rozwoju produktów pochodnych (polipropylen, kwas akrylowy, akrylany, superabsorbenty). Zamykanie istniejących w Europie instalacji opartych na starych technologiach krakingu katalitycznego lub termicznego powoduje, że w ciągu najbliższych kilku lat Europa stanie się importerem propylenu. Dlatego uruchomienie produkcji propylenu w Policach sprawi, że Polska będzie ważnym producentem tego kluczowego półproduktu chemicznego.

Inwestycja umożliwi Grupie Azoty wzmocnienie swojej roli na europejskim rynku chemicznym oraz zapewni istotną rolę na rynku propylenu, zarówno jako producenta, jak i eksportera.

Instalacja spowoduje dalszy rozwój strefy przemysłowej związanej z zakładami chemicznymi, co powinno mieć pozytywny wpływ zarówno na lokalny rynek pracy jak i rozwój gospodarczy gminy.

Część procesowa (instalacja chemiczna) i niezbędna infrastruktura powstaną w granicach Zakładów Chemicznych „Police” SA. Dostawy propanu i odbiór propylenu przewidywany jest drogą morską. W tym celu powstanie terminal przeładunkowo-magazynowy zlokalizowany nad Kanałem Polickim na północ od istniejącego Portu Morskiego Police. Wykorzystane zostaną tereny stanowiące własność Grupy Azoty. Oba obiekty (instalację procesową i terminal przeładunkowy) połączą rurociągi prowadzone na estakadzie.

Obecnie przewiduje się, że bezpośrednio w nowej instalacji zatrudnienie znajdzie około 200 osób. Przewiduje się także zwiększenie ilości usług zewnętrznych świadczonych na rzecz zakładów chemicznych.

Tak, dzięki wzrostowi przychodów Grupy Azoty nastąpi wzrost wielkości odprowadzanych podatków do budżetu krajowego jak i do budżetu lokalnego.

Celem Projektu jest wybudowanie najnowocześniejszej w Europie instalacji do produkcji propylenu metodą PDH, z zastosowaniem najnowocześniejszej dostępnej na rynku technologii na licencji firmy amerykańskiej UOP Limited. Wybór dostawcy technologii stanowił przedmiot szczegółowego postępowania.

Jest to praktycznie technologia bezodpadowa. Frakcje organiczne zawarte w surowcu do produkcji a nieprzetworzone będą wykorzystane do produkcji ciepła technologicznego, wodór będzie wykorzystywany do produkcji w Zakładach Chemicznych Police SA. Odpady poremontowe będą zagospodarowywane przez firmy świadczące usługi remontowe.

Nie, w żadnym wypadku. Całość instalacji jest tak zaprojektowana tak aby emisje niezorganizowane nie były możliwe. Dla potrzeb zabezpieczenia ludzi i instalacji dla sytuacji awaryjnych przewidziano bezpieczne techniczne rozwiązania stosowane od lat na całym świecie w postaci flary.

Poziom hałasu pochodzący z istniejących instalacji ulegnie w ciągu dwóch lat zmniejszeniu po realizacji programu wyciszeń. Nowa instalacja jest projektowana tak by sumaryczny poziom dotychczasowego hałasu nie uległ zwiększeniu.

Cała instalacja będzie nadzorowana przez redundantne systemy sterowania i systemy bezpieczeństwa. Informacje o parametrach procesu będą dostępne w czasie rzeczywistym dla operatorów instalacji a wszelkie odstępstwa od reżimu technologicznego sygnalizowane. Zapewniają to stosowne procedury bezpieczeństwa.

Procesy budowlane będą miały miejsce głównie na istniejących wygrodzonych terenach przemysłowych, odległych od terenów zamieszkanych. Uciążliwości dla mieszkańców będą związane głównie ze zwiększonym ruchem pojazdów ciężkich na drogach, który stanowić będzie źródło dodatkowego hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Odpady powstające w czasie budowy będą w pełni zagospodarowywane. Uciążliwości będą miały charakter okresowy, związany z czasem trwania prac budowlanych.

Przewiduje się że w szczytowym momencie na budowie będzie zaangażowanych nawet do 1000 osób. Kadra ta będzie odpowiednio zorganizowana i zakwaterowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami dla dużych budów przemysłowych.